a a a
BIP Facebook ePuap

WIOŚ

Inspekcja Ochrony Środowiska jest organem powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska. Organami Inspekcji Ochrony Środowiska są Główny Inspektor Ochrony Środowiska i wojewódzki inspektor ochrony środowiska jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska kieruje działalnością Inspekcji Ochrony Środowiska na terenie województwa. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego działalnością kieruje Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, który wykonuje zadania przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy. Czynności kontrolne wykonywane są przez trzy jednostki, których siedziby znajdują się w Bydgoszczy, w Toruniu i we Włocławku.