a a a

ISO

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Od 2006 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz w Delegaturach w Toruniu i we Włocławku, funkcjonuje wdrożony system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami norm ISO 9001.

W 2017 roku system uaktualniono do wymagań nowej normy ISO 9001:2015.

Celem wdrożenia oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością jest przede wszystkim:

  • skuteczne egzekwowanie przestrzegania wymagań prawa ochrony środowiska,
  • zapewnienie informacji o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa kujawsko-pomorskiego,
  • dysponowanie środkami publicznymi w sposób racjonalny, rzetelny, oszczędny i celowy,
  • ciągłe doskonalenie systemu,

zgodnie z przyjętą przez nas Polityką Jakości

Potwierdzeniem wysokiej jakości usług świadczonych w naszej instytucji jest otrzymany Certyfikat Jakości ISO 9001:2015.

Wdrożony system zarządzania jakością obejmuje wszystkie komórki organizacyjne naszego Inspektoratu.

Działania w ramach Systemu Zarządzania Jakością zobowiązują pracowników wszystkich komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do utrzymania wysokiego poziomu jakości i wiarygodności wykonywanych kontroli, opracowań i badań, a także sposobu udostępniania informacji, co zwiększa zaufanie klientów do bezstronności, niezależności i rzetelności prowadzonej przez nas działalności.

Dokumenty SZJ do użytku wewnętrznego