W dniu 04.04.2023 r., inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku wraz z funkcjonariuszami policji z KPP w Lipnie, przeprowadzili akcję kontrolą transportów odpadów w ramach wspólnych działań „Nielegalne Odpady”. W trakcie akcji skontrolowano 15 pojazdów. W czasie kontroli sprawdzano zgodność transportu ze szczegółowymi przepisami w zakresie transportu odpadów, w tym załączone do transportu dokumenty.
Wszystkie skontrolowane pojazdy przewożące odpady były prawidłowo oznakowane, a wykonujący transport posiadali wymagany wpis do BDO. Ponadto do wszystkich transportów załączone były wymagane dokumenty, zawierające informacje o rodzaju transportowanych odpadów oraz o podmiocie przekazującym odpad. Nie stwierdzono przypadków transportu odpadów do nieuprawnionego odbiorcy.
Za transport odpadów niezgodnie z wymaganiami grozi administracyjna kara pieniężna do 1 000 000 zł.