a a a

Oświadczenie o dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-01-31

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do internetowej strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy www.wios.bydgoszcz.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2001-04-20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

 • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym
 • Brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF

Każdy ma prawo:

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • Zgłosić żądanie o zapewnieniu dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
 • Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;
 • Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub droga elektroniczną na adres.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich dostępny na stronie internetowej www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znajduje się w dwóch budynkach zlokalizowanych w Bydgoszczy oraz w delegaturach: w Toruniu i we Włocławku.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Ks. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz:

Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Bezpośrednio przy wejściu znajduje się portiernia z pracownikiem, który może udzielić pomocy lub skierować do właściwej osoby. Pomieszczenia biurowe zajmowane przez WIOŚ znajdują się na pierwszym oraz drugim piętrze, budynek nie jest wyposażony w windę, podnośniki, schodołazy – możliwość poruszania się pomiędzy piętrami wyłącznie po schodach. W celu załatwienia spraw istnieje możliwość doraźnego skorzystania z pomocy pracowników lub umówienia wizyty z wykorzystaniem dostępnego pomieszczenia w budynku przy ul. Konarskiego 1-3 (odległość 280 m).

Do obiektu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Parking przed budynkiem w strefie płatnego parkowania. W okolicy znajdują się oznakowane miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń należących do WIOŚ można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz:

Pomieszczenia biurowe zajmowane przez WIOŚ znajdują się na dwunastym piętrze. Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest podjazd oraz automatyczne drzwi wejściowe, przejścia bez progów. Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Część wind wyposażona jest w guziki z alfabetem Braille’a.

Do obiektu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Bezpośrednio przy wejściu znajdują się dwa bezpłatne oznakowane miejsca parkingowe przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Dodatkowo jest parking przed budynkiem w strefie płatnego parkowania. W okolicy znajdują się oznakowane miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń należących do WIOŚ można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

 

Delegatura WIOŚ w Toruniu, ul. Moniuszki 15-21, 87-100 Toruń:

Pomieszczenia biurowe zajmowane przez WIOŚ znajdują się na drugim piętrze. Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Z tego powodu obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze.

Do obiektu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Bezpośrednio przy wejściu znajdują się oznakowane miejsce parkingowe przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Dodatkowo jest możliwość zaparkowania w okolicy budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń należących do WIOŚ można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

 

Delegatura WIOŚ we Włocławku, Plac Mikołaja Kopernika 1, 87-800 Włocławek:

Pomieszczenia biurowe zajmowane przez WIOŚ znajdują się na parterze oraz pierwszym piętrze.

Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową (istnieje możliwość skorzystania z pomocy pracowników). Bezpośrednio przy wejściu znajduje się portiernia z pracownikiem, który może udzielić pomocy lub skierować do właściwej osoby. Pomieszczenia biurowe zajmowane przez WIOŚ znajdują się na parterze oraz pierwszym piętrze, budynek nie jest wyposażony w windę – możliwość poruszania się pomiędzy piętrami wyłącznie po schodach. W celu załatwienia spraw istnieje możliwość doraźnego skorzystania z pomocy pracowników. Obsługa osób o szczególnych potrzebach realizowana jest w pomieszczeniu na parterze budynku.

Do obiektu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Parking przed budynkiem w strefie płatnego parkowania. W okolicy znajdują się dwa oznakowane miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń należących do WIOŚ można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

 

Raporty dostępności:

 1. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego na dzień 01-01-2021
 2. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego zgodny ze standardem dostępności cyfrowej WCAG 2.1. na dzień 01-01-2021