a a a

Rachunki bankowe

Podstawa prawna naliczania kar Numer konta Poprzednie rachunki Stosowane skróty
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – art. 298 55 1010 1078 0078 8113 9130 1000 NBP 06 1540 1027 2001 7501 1628 0001 BOŚ FOŚ
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – art. 194, art. 194a, art. 194b, art. 195, art. 195a, art. 195b, art. 200 84 1010 1078 0078 8113 9130 3000 NBP 11 1540 1027 2102 7501 1628 0002 BOŚ KUO2012 LUB SO
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1610) 21 1010 1078 0078 8113 9130 2000 NBP 81 1540 1027 2102 7501 1628 0003 BOŚ KRP LUB REC
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – art. 91, art. 135 50 1010 1078 0078 8113 9130 4000 NBP 54 1540 1027 2102 7501 1628 0004 BOŚ ZSEiE LUB ZSEiE2015
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1162 z późn.zm.) – art. 32 i 33 50 1010 1078 0078 8113 9130 4000 NBP 27 1540 1027 2102 7501 1628 0005 BOŚ MPO
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska – art. 31c ust. 1 08 1010 1078 0078 8122 3100 0000 NBP BEZ ZMIAN IOŚ
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2158.) 08 1010 1078 0078 8122 3100 0000 NBP BEZ ZMIAN SUBS. ZUBOŻ.
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – art. 136a ust. 1 08 1010 1078 0078 8122 3100 0000 NBP BEZ ZMIAN UDOST. INF.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 542, z późn. zm.) – art. 56 ust.1 pkt 1-10b, 13-16 i ust. 2 08 1010 1078 0078 8122 3100 0000 NBP BEZ ZMIAN GOS. OPAK.
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U., poz. 695 z późn. zm.) – (w trakcie jej obowiązywania) – art. 70‑72 dla prowadzących instalacje 08 1010 1078 0078 8122 3100 0000 NBP BEZ ZMIAN HAND. UPRAW.
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych – art. 109 ust. 1 pkt 2 08 1010 1078 0078 8122 3100 0000 NBP BEZ ZMIAN 109 PW
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – art. 236d ust. 1 i 2 08 1010 1078 0078 8122 3100 0000 NBP BEZ ZMIAN 236d POŚ
Kary za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności  – art. 10 i art. 11 08 1010 1078 0078 8122 3100 0000 NBP BEZ ZMIAN MARN. ŻYWN.
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach – art. 66b-e 08 1010 1078 0078 8122 3100 0000 NBP BEZ ZMIAN LAS
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. poz.1243, z późń. zm.) w okresie jej obowiązywania – art. 79b 84 1010 1078 0078 8113 9130 3000 NBP 11 1540 1027 2102 7501 1628 0002 BOŚ KUO2001 LUB SO