a a a

Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI  INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

Szanowni Państwo,

Bezpieczeństwo i poufność Państwa danych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, że zawsze dokładaliśmy i będziemy dokładać wszelkich starań, aby zapewnić Państwu ochronę Waszych danych, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, w tym stosowanie odpowiedniej ochrony podczas projektowania nowych usług i rozwiązań.

Niniejsza klauzula informacyjna służy poinformowaniu klientów i stron zainteresowanych o celu, zakresie i kategoriach przetwarzania ich danych osobowych, czasie przetwarzania danych oraz o przysługujących im prawach, zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO/GDPR).

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy jest Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą
w Bydgoszczy ul. ks. Piotra Skargi 2; 85-018 Bydgoszcz; e-mail wios@wios.bydgoszcz.pl:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować w siedzibie w Bydgoszczy, ul. ks. Piotra Skargi 2, lub pod adresem e-mail iod@wios.bydgoszcz.pl tel. 52- 3761737

Przetwarzanie danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Bydgoszczy jest zgodne z art. 6 RODO i odbywa się w szczególności na poniższych warunkach.

 1. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
 • w celu prowadzenia postępowania kontrolnego i pokontrolnego i spraw związanych z interwencjami

Podstawy prawne: Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska; Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców; Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien
w drodze mandatu karnego

 • w celu udostępniania informacji publicznej

Podstawy prawne: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 • w celu udostępnianie informacji o środowisku

Podstawy prawne: Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku

 • w celu prowadzenia spraw związanych z petycjami, skargami i wnioskami

Podstawy prawne: Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa o petycjach.

 • w celu prowadzenia rejestru korespondencji

Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie

 • w celu prowadzenia spraw pracowniczych

Podstawy prawne: Kodeks pracy; Ustawa o służbie cywilnej; Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych; Ustawa o ZFŚS.

 • w celu prowadzenia księgi wejść i wyjść

Podstawy prawne: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

 • w celu archiwizowania akt spraw

Podstawy prawne: Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.

 1. Przetwarzanie jest niezbędne z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w celu zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony mienia w szczególności w postaci nagrań z monitoringu wizyjnego do gromadzenia materiału dowodowego ewentualnych naruszeń. Nagrania przechowuje się przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

III. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w celu właściwej realizacji umowy i związanej z nią sprawozdawczością finansową, zgodnie z  Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 1. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody osoby,której dane dotyczą,w jednym lub większej liczbie określonych celów. W szczególności dotyczy kandydatów do pracy. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji. Dane przechowywane są przez trzy miesiące od daty nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w trakcie naboru lub do momentu wycofania zgody przez osobę.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych osobowych określa kategoria archiwalna określona w Jednolitym rzeczowym wykazie akt, stanowiącym załącznik nr 5 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Generalnie okres przechowywania danych osobowych wynosi od 5 lat do 10 lat. WIOŚ może przetwarzać dane dłużej, niż wskazano w powyższych kategoriach, jeśli jest to niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

Po upływie obowiązującego okresu przechowywania, Archiwum państwowe może przeprowadzić ekspertyzę archiwalną dokumentacji i zmienić kwalifikację archiwalną akt w zakresie okresu przechowywania.

Prawa osób w zakresie danych osobowych

Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania danych osobowych (w tym wycofania zgody),
 • przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową,
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadkach jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania:

 • modyfikacji i poprawienia swoich danych,
 • całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”).

Przekazywanie danych

Dane mogą zostać przekazane innym organom publicznym, o ile:

 • są one upoważnione do tego obowiązującymi przepisami,
 • realizują obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • w ramach sprawowania władzy publicznej powierzono administratorowi danych osobowych.

Przekazanie danych osobowych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

Dane osobowe nie są i nie będą poddawane profilowaniu ani przekazywane do państw trzecich.

 

Pliki do pobrania – wniosek o realizację praw z zakresu danych osobowych

Klauzula informacyjna – drony

Kluzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych przez foto pułapki