a a a

WIOŚ

Inspekcja Ochrony Środowiska jest organem powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska. Organami Inspekcji Ochrony Środowiska są Główny Inspektor Ochrony Środowiska i wojewódzki inspektor ochrony środowiska jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego działalnością kieruje Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Czynności kontrolne wykonywane są przez trzy jednostki, których siedziby znajdują się w Bydgoszczy, w Toruniu i we Włocławku.