a a a

Odpady

Gospodarka odpadami stanowi jedną z najobszerniejszych zagadnień będących przedmiotem kontroli inspektorów ochrony środowiska. Jest to szeroki  zakres problemów obejmujący m.in. gospodarowanie opakowaniami, gospodarkę odpadami komunalnymi, transgraniczne przemieszczanie odpadów (tzw. TPO), gospodarowanie odpadami przez ich wytwórców (np. w zakładach produkcyjnych), unieszkodliwianie pojazdów w stacjach demontażu czy odzysk odpadów w zakładach zajmujących się ich przetwarzaniem.

WIOŚ prowadzi kontrole zarówno planowe jak i nieplanowe. Plany kontroli ustalane są na poziomie województwa w cyklu rocznym. Natomiast kontrole nieplanowe to kontrole przeprowadzane w wyniku np. zgłoszeń interwencyjnych od obywateli czy wystąpień innych organów z prośbą o przeprowadzenie kontroli.

Podstawowe akty prawne, związane z gospodarką odpadami to:

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 • ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
 • ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
 • ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie sposobu gospodarowania odpadami (sposób prowadzonej segregacji, magazynowania, czy przekazywania odpadów innym podmiotom), stan i sposób eksploatacji instalacji będących źródłem powstawania odpadów oraz zabezpieczeń środowiska przed zanieczyszczeniem (np. stan kontenerów, wanien ociekowych itp.). Ważnym elementem podlegającym kontroli jest weryfikacja prowadzonej przez zakłady dokumentacji związanej z gospodarką odpadami. W ramach kontroli sprawdzane są:

 • posiadane przez przedsiębiorcę decyzje (np. pozwolenia na wytwarzanie, zbieranie, transport czy przetwarzanie odpadów),
 • zgodność prowadzonej działalności z posiadanymi decyzjami,
 • zgodność informacji zawartych w kartach przekazania odpadów ze stanem faktycznym,
 • zgodność prowadzonej ewidencji odpadów ze stanem faktycznym,
 • uiszczanie opłat za korzystanie ze środowiska (jeżeli są wymagane),
 • poprawność wpisu do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, która jest ogólnie dostępna pod adresem: https://bdo.mos.gov.pl/ (jeżeli jest wymagany),
 • monitoring miejsca składowania odpadów (jeżeli jest wymagane).

 

Warto przy okazji dodać, że częstym przypadkiem zgłaszanych uciążliwości w zakresie odpadów są interwencje obywateli dotyczące odpadów porzuconych (np. w lesie, w parkach, w nieużytkowanych magazynach itp.). Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie jest organem właściwym w tych sprawach. Zagadnienia te mieszczą się w kompetencjach władz gminy bądź miasta. Organy te mogą nakazać usunięcie tych odpadów podmiotom do tego zobowiązanym (np. właścicielom terenu na którym zostały te odpady zgromadzone). W przypadku nie wykonania tego obowiązku, organy te mogą samodzielnie usunąć odpady obciążając kosztami za ich wywóz podmioty które były zobowiązane do ich wcześniejszego usunięcia.