a a a

Skargi i Wnioski

PROCEDURA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

 

 1. Podstawę prawną załatwiania skarg i wniosków stanowią:
  a) Art. 253 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
  b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. W sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
 2. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, a w wyjątkowych przypadkach upoważniony przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska pracownik przyjmują wnoszących skargi lub wnioski w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 16:00, w siedzibie WIOŚ w Bydgoszczy przy ul. ks. Piotra Skargi 2, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
 3. Kierownicy Delegatur WIOŚ lub w wyjątkowych przypadkach wyznaczony przez Kierownika Delegatury pracownik przyjmują wnoszących skargi lub wnioski w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 15:00, w siedzibie Delegatury WIOŚ t.j.:
  a) Delegatura WIOŚ w Toruniu, ul. Moniuszki 15-21,
  b) Delegatura WIOŚ we Włocławku, Plac Mikołaja Kopernika 1.
 4. Poza osobami wskazanymi w ust. 2 i 3 skargi i wnioski w godzinach pracy urzędu przyjmują pracownicy sekretariatów w Bydgoszczy oraz w Delegaturach.
 5. Bieżące przyjmowanie, rejestrowanie oraz koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków w WIOŚ w Bydgoszczy prowadzone są przez Wydział Inspekcji WIOŚ w Bydgoszczy oraz Działy Inspekcji w Delegaturach.
 6. Skargi i wnioski mogą być wnoszone do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Delegatur pisemnie, faxem, mailem na adres: wios@wios.bydgoszcz.pl, poprzez elektroniczną platformę e-PUAP, a także ustnie. W przypadku skargi lub wniosku wniesionego ustnie, z faktu tego sporządza się protokół, podpisany następnie przez wnoszącego.
 7. Terminy rozpatrzenia skarg i wniosków regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000).