a a a

Gospodarka wodna

Gospodarka wodno-ściekowa

Kontrola gospodarowania wodami w zakresie przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne i w pozwoleniach zintegrowanych  obejmuje ustalenie następujących zagadnień:

 • Sposób zaopatrzenia w wodę
 • Kierunki rozbioru wody (cele  technologiczne, socjalne, porządkowe, inne)
 • Stan formalno-prawny w zakresie poboru wody
 • Sposób określania zużycia wody, legalizacja wodomierza
 • Przekazywanie wyników pomiarów ilości pobranej wody do WIOŚ
 • Przestrzeganie warunków pozwolenia wodnoprawnego, w tym w zakresie dozwolonej  wielkości poboru wody
 • Rodzaje powstających ścieków
 • Sposób postępowania ze ściekami, w tym stan formalnoprawny
 • Rodzaj oczyszczania ścieków, parametry instalacji oczyszczania ścieków
 • Pomiary ilości i jakości odprowadzanych ścieków
 • Przestrzeganie warunków pozwolenia wodnoprawnego, w tym w zakresie częstotliwości i dopuszczalnego składu i stanu ścieków, oraz dozwolonej ilości odprowadzanych ścieków
 • Procedura postępowania w sytuacjach awaryjnych

 

Akty prawne, które regulują kwestie związane z gospodarką wodno-ściekową:

 • ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga pozwolenia wodnoprawnego

Kontrolę gospodarowania wodami w pełnym zakresie określonym w art. 334 ustawy Prawo wodne (poza art. 334 pkt 8, tj. kontrola stanu jakości wody ujmowanej do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz wody w kąpieliskach i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli – kompetencja Państwowej Inspekcji Sanitarnej) wykonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Inspekcja Ochrony Środowiska wykonuje kontrole przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne i przestrzegania warunków ustalonych w pozwoleniach zintegrowanych, dotyczącą pobranych wód oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniami, a także kontrole stosowania „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, który wprowadzono rozporządzeniem Rady Ministrów, będącym aktem wykonawczym do art. 106 ust. 4 ustawy Prawo wodne, przez podmioty prowadzące produkcję rolną i działalność, o których mowa w art. 102 ust. 1 ww. ustawy. W sytuacji braku uregulowania formalnoprawnego w zakresie korzystania z wód kompetencje do kontroli posiada Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 

Nawozy i nawożenie

Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarowania  nawozami:

 • Rodzaje stosowanych nawozów (naturalnych, mineralnych, organicznych), sposób ich przechowywania i postępowania z odciekami
 • Przestrzeganie przepisów dotyczących stosowania nawozów, w tym na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem, w pobliżu wód powierzchniowych oraz na terenach o dużym nachyleniu; dotrzymywanie dopuszczalnej dawki azotu z nawozów naturalnych w czystym składniku wynoszącej 170 kg N/ha użytków rolnych
 • Parametry/wielkość/wydajność instalacji do chowu lub hodowli zwierząt i charakterystyka urządzeń chroniących środowisko
 • Stan formalnoprawny w zakresie korzystania ze środowiska przez podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt
 • Przestrzeganie warunków posiadanych zezwoleń
 • Prowadzenie dokumentacji, tj. umowy dotyczące zbycia nawozów do bezpośredniego rolniczego wykorzystania, plan nawożenia azotem lub obliczenia maksymalnych dawek azotu, ewidencja zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem

 

Akty prawne, które regulują kwestie związane z nawozami i nawożeniem:

 • ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”
 • ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania