a a a
BIP Facebook ePuap

Rolnictwo

Kontrole w gospodarstwach rolnych w związku z przestrzeganiem obowiązków wynikających z „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”

 

Obowiązek stosowania programu działań mają podmioty, które:

– prowadzą produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej

– prowadzą działalność, w ramach której są przechowywane nawozy naturalne lub stosowane nawozy

 

Organ Inspekcji Ochrony Środowiska, zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy Prawo wodne dokonuje kontroli w zakresie:

1)     stosowania programu działań,

2)     spełnienia obowiązku posiadania planu nawożenia azotem,

3)     stosowania nawozów zgodnie z planem nawożenia azotem

 

Przykładowe zagadnienia sprawdzane podczas kontroli:

– rolnicze wykorzystanie nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem,

– rolnicze wykorzystanie nawozów w pobliżu wód powierzchniowych,

– rolnicze wykorzystanie nawozów na terenach o dużym nachyleniu,

– okresy nawożenia,

– przechowywanie nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami,

– dawki i sposoby nawożenia azotem,

– plan nawożenia azotem,

– maksymalne dawki azotu,

– sposoby dokumentowania realizacji „Programu działań…”

 

Sposób dokumentowania realizacji „Programu działań…”

  • podmioty prowadzące produkcję rolną oraz podmioty prowadzące działalność w ramach której są przechowywane nawozy naturalne lub stosowane nawozy, które:
  • prowadzą chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior:

–    opracowują plan nawożenia azotem oraz są obowiązane do uzyskania pozytywnej opinii  okręgowej stacji chemiczno-rolniczej o planie nawożenia azotem – nie później niż do dnia rozpoczęcia stosowania nawozów,

  • posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych, uprawiają uprawy intensywne na gruntach ornych na powierzchni powyżej 50 ha lub utrzymują obsadę większą niż 60 DJP, według stanu średniorocznego,
  • nabywają nawóz naturalny lub produkt pofermentacyjny do bezpośredniego rolniczego wykorzystania:

–    opracowują plan nawożenia azotem.

 

Podmioty, które nie stosują nawozów naturalnych lub produktów pofermentacyjnych na działkach rolnych, których są posiadaczami, nie opracowują planu nawożenia azotem.

 

2)  podmioty prowadzące produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej oraz działalność, w ramach której są przechowywane nawozy naturalne lub stosowane nawozy na powierzchni większej lub równej 10 ha użytków rolnych lub utrzymujące zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP według stanu średniorocznego:

–  posiadają plan nawożenia azotem albo obliczenia maksymalnych dawek azotu,

– prowadzą ewidencję zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem zawierającą datę zastosowania nawozu; rodzaj uprawy i powierzchnię uprawy, na której został zastosowany nawóz; rodzaj zastosowanego nawozu; zastosowanej dawce nawozu; terminie przyorania nawozu naturalnego, w przypadku zastosowania tego nawozu na terenie o dużym nachyleniu,

3) podmioty przyjmujące oraz zbywające nawozy naturalne do bezpośredniego rolniczego wykorzystania powinny posiadać:

– umowę zawartą w formie pisemnej,

4)   w przypadku czasowego przechowywania obornika na pryzmach podmioty powinny posiadać:

– mapę lub szkic działki z zaznaczoną lokalizacją pryzmy oraz datą złożenia obornika w danym  roku na danej działce.

 

Wszystkie dokumenty przechowuje się przez okres 3 lat.

 Na podstawie wyników kontroli, w zależności od zakresu i stopnia naruszenia, właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska wydaje z urzędu decyzję, w której może:

1)   nakazać usunięcie w określonym terminie nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli lub

2)   ustalić obowiązek uiszczenia opłaty, oraz jej wysokość.

Ponadto na podstawie art. 365 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska Wojewódzki inspektor ochrony środowiska wstrzymuje, w drodze decyzji, użytkowanie instalacji eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego.

 

Podmioty prowadzące produkcję rolną oraz działalność, w ramach której są przechowywane nawozy naturalne, lub stosowane nawozy, ponoszą opłatę za:

1) stosowanie nawozów niezgodnie z przepisami lub z planem nawożenia azotem, maksymalna stawka opłaty wynosi 2072,64 zł

2) przechowywanie nawozów naturalnych niezgodnie z przepisami, maksymalna stawka opłaty wynosi 3108,96 zł

3) prowadzenie dokumentacji realizacji programu działań niezgodnie z przepisami, maksymalna stawka opłaty wynosi 518,16 zł

4) brak planu nawożenia azotem, maksymalna stawka opłaty wynosi 518,16 zł

 

Przydatne linki:

  1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001566/U/D20171566Lj.pdf

 

  1. Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20071471033/T/D20071033L.pdf

 

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000243/O/D20200243.pdf

 

  1. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (aplikacja do wyliczania maksymalnych dawek azotu, sporządzania planu nawożenia azotem i in.)

https://www.cdr.gov.pl/transfer-wiedzy/narzedzia