a a a

Zaświadczenia

Zaświadczenia i opłaty skarbowe

OPŁATA SKARBOWA

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. 2022 r., poz. 2142 ze zm.), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje, że:

 1. Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlegają wnioski o wydanie zaświadczenia
  o niezaleganiu z karami za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska.
 2. Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
 3. Opłacie skarbowej w wysokości 10 zł podlegają decyzje wydawane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek w sprawie:
 • przedłużenia terminu wykonania obowiązku,
 • wyznaczenia terminu usunięcia naruszenia,
 • zgody na podjęcie użytkowania,
 • odroczenia terminu płatności kary,
 • zmiany stawki kary biegnącej,
 • ustania przekroczenia.

do wszystkich ww. wniosków należy dołączyć pokwitowanie opłaty skarbowej

Opłaty uiszcza się w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.

Właściwy organ podatkowy:

Urząd Miasta Bydgoszcz

Wydział Podatków i Opłat

Rachunek bankowy: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

 

ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z KARAMI ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA

Wnioski o wydanie zaświadczenia o niefigurowaniu w rejestrze dłużników z tytułu administracyjnych kar pieniężnych nałożonych za przekroczenia lub naruszenie pozwoleń i decyzji określających warunki korzystania ze środowiska można składać do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska za pośrednictwem:

 • poczty, na adres:
  ul. ks. Piotra Skargi 2
  85-018 Bydgoszcz;
 • poczty elektronicznej:
  wios@wios.bydgoszcz.pl
 • faxu
  52 376 17 34
 • lub składane są osobiście w siedzibie WIOŚ w Bydgoszczy.

Wnioski o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z karami za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska, składane przez jednostki samorządu terytorialnego winny zawierać wykaz podległych jednostek organizacyjnych.

Do wniosku należy dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za każdy egzemplarz zaświadczenia.

Zwolnione z opłaty skarbowej są podmioty na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2022 r., poz. 2142 ze zm.).

Zasady wydawania zaświadczeń regulują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.  Zgodnie z art. 217 par. 3 zaświadczenie powinno być wydane w terminie siedmiu dni.

Na prośbę wnioskodawcy dopuszcza się możliwość przesłania skanu zaświadczenia na wskazany adres e-mail.

Ze względu na częste pytania dotyczące wzoru wniosku publikujemy proponowany wzór wniosku (link do pliku ze wzorem).