a a a

Organy właściwe

Organami ochrony środowiska, zgodnie z zapisem art. 376 ustawy Prawo ochrony środowiska są:

 • ­ wójt, burmistrz lub prezydent miasta;
 • ­ starosta;
 • ­ sejmik województwa;
 • ­ marszałek województwa;
 • ­ wojewoda;
 • ­ minister właściwy do spraw środowiska;
 • ­ Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
 • ­ regionalny dyrektor ochrony środowiska.

 

Organy Inspekcji Ochrony Środowiska działające na podstawie przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska wykonują zadania w zakresie ochrony środowiska, jeżeli ustawa tak stanowi.

Wszystkie organy administracji publicznej są obowiązane przestrzegać swojej właściwości. Podział kompetencji organów w zakresie ochrony środowiska jest regulowany przepisami odrębnymi.

Do kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska należy przede wszystkim kontrola działalności gospodarczej  związanej z korzystaniem ze środowiska, zwłaszcza instalacji wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Do kompetencji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta należy m.in. rozpatrywanie interwencji dotyczących takich spraw jak: wycinanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia, nielegalnego deponowania odpadów (tzn. w miejscach na ten cel nie przeznaczonych), spalanie odpadów poza urządzeniami do tego przeznaczonymi, nieszczelności przydomowych zbiorników na nieczystości płynne, utrzymanie czystości i porządku na terenie własnej gminy.

Do kompetencji marszałka województwa i starosty należą m.in. przypadki wydobywania kopalin bez koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin. Starosta jest organem właściwym do ustalania opłaty eksploatacyjnej w razie wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji.

Do kompetencji RDOŚ należy m.in. prowadzenie postępowań i wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Do kompetencji Inspekcji Nadzoru Budowlanego należą m.in. zagadnienia związane z niewłaściwym użytkowaniem obiektów budowlanych.

Do kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej należą interwencje w zakresie zagrożenia zdrowia i życia ludzi.

Do kompetencji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie należy kontrola gospodarowania wodami tj.

 • korzystania z wód oraz ochrony zasobów wodnych
 • przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy
 • przestrzegania warunków ustalonych w pozwoleniach zintegrowanych
 • wykonywania urządzeń wodnych
 • utrzymywania wód oraz urządzeń wodnych
 • przestrzegania nałożonych na właścicieli gruntów obowiązków oraz ograniczeń
 • przestrzegania warunków obowiązujących w strefach ochronnych i obszarach ochronnych
 • przestrzegania warunków obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych oraz na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
 • stanu zabezpieczenia przed powodzią oraz przebiegu usuwania skutków powodzi związanych z utrzymaniem wód oraz urządzeń wodnych
 • ustawiania i utrzymywania stałych urządzeń pomiarowych na brzegach i w wodach
 • wykonywania w pobliżu urządzeń wodnych robót lub czynności, które mogą zagrażać tym urządzeniom lub spowodować ich uszkodzenie
 • usuwania szkód związanych z ruchem zakładu górniczego w zakresie gospodarki wodnej