W dniu 16.11.2022 r., inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej, przeprowadzili akcję kontrolną transportów odpadów w ramach wspólnych działań „Nielegalne odpady”. W trakcie akcji skontrolowano 7 pojazdów.
W czasie kontroli sprawdzano zgodność transportu ze szczegółowymi przepisami w zakresie transportu odpadów, w tym załączone do transportu dokumenty. Wszystkie skontrolowane pojazdy przewożące odpady były prawidłowo oznakowane, a wykonujący transport posiadali wymagany wpis do BDO. Ponadto do wszystkich transportów załączone były wymagane dokumenty, zawierające informacje o rodzaju transportowanych odpadów oraz o podmiocie przekazującym odpad. Nie stwierdzono przypadków transportu odpadów do nieuprawnionego odbiorcy.