W dniu 02.08.2022 r., inspektorzy WIOŚ Delegatura we Włocławku wraz z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego, przeprowadzili kontrole transportów odpadów w ramach akcji „Nielegalne Odpady”. Punkt kontrolny zlokalizowano na  DK 62 we Włocławku. Podczas kontroli sprawdzano zgodność transportu ze szczegółowymi przepisami w zakresie transportu odpadów, w tym załączone do transportu dokumenty. W trakcie akcji skontrolowano 26 pojazdów. Wszystkie skontrolowane pojazdy przewożące odpady były prawidłowo oznakowane, a wykonujący transport posiadali wymagany wpis do BDO w tym zakresie. Ponadto do wszystkich transportów załączone były wymagane dokumenty, zawierające informacje o rodzaju transportowanych odpadów oraz o podmiocie przekazującym odpad. Nie stwierdzono również przypadków transportu odpadów do nieuprawnionego odbiorcy.