W nawiązaniu do artykułu, który ukazał się w dniu dzisiejszym pn. Co nowego wytropiliśmy w byłym bydgoskim Zachemie? Do akcji wkracza prokurator” przedstawiamy chronologię działań podejmowanych przez WIOŚ w Bydgoszczy w sprawie działalności opisanej firmy:

Kontrola w 2021 r.

W związku ze zgłoszeniem dotyczącym nieprawidłowości w magazynowaniu substancji chemicznych na terenie pozachemowskim, w dniach od 03.08.2021 r. do 16.02.2022 r. WIOŚ w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę interwencyjną w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących substancji i ich mieszanin, gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej.

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska już w toku kontroli decyzją z dnia 26.08.2021 r., wstrzymał w trybie natychmiastowym, na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1070 z późn. zm.), zbieranie odpadów oraz przyjmowanie substancji chemicznych na działce o nr ew. 7/148 obręb 132 Bydgoszcz, w związku ze stwarzaniem zagrożenia zdrowia lub życia ludzi oraz zagrożeniem zniszczenia środowiska. W efekcie złożonego przez Spółkę odwołania, Główny Inspektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 17.03.2022 r., utrzymał w mocy wstrzymanie prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów bez wymaganego zezwolenia na działce o nr ew. 7/148 obręb 132 Bydgoszcz, oraz z uwagi na działania podjęte przez Spółkę uchylił decyzję w części dotyczącej przyjmowania substancji chemicznych.

W związku z nieprawidłowym przechowywaniem substancji i odpadów, w tym substancji łatwopalnych, w trakcie trwania kontroli skierowane zostały również:

– wystąpienie do Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy o podjęcie działań mających na celu ocenę zagrożenia pożarowego na przedmiotowym terenie,

– zawiadomienie do Policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wskazanego w art. 183 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1138 z poźn. zm.), tj. zbierania odpadów i substancji w takich warunkach i w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka, obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym. Obecnie postępowanie w tej sprawie prowadzone jest przez Prokuraturę, której na bieżąco przekazywane są wszelkie ustalenia, będące w posiadaniu WIOŚ w Bydgoszczy.

W toku kontroli dwukrotnie pobrane zostały próbki gleb do badań laboratoryjnych. Analiza wyników badań zawartych w sprawozdaniach wykazała, że w dwóch z pięciu pobranych prób przekroczone zostały dopuszczone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395) zawartości sumy węglowodorów C12 – C35 składników frakcji oleju. W związku ze stwierdzonym zanieczyszczeniem bezpośrednie zagrożenie wystąpienia szkody w środowisku na działce 7/148 obręb 132 Bydgoszcz zostało zgłoszone Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami, w ramach działań pokontrolnych:

  • wydano 3 decyzje administracyjne wymierzające kary pieniężne za naruszenia z zakresu gospodarki odpadami,
  • wydano decyzję wstrzymującą działalności Spółki w trybie art. 32 ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.) w zakresie przetwarzania odpadów bez wymaganego zezwolenia,
  • wydano zarządzenie pokontrolne w celu wyeliminowania stwierdzonych
    w trakcie kontroli naruszeń,
  • skierowano wniosek o ukaranie osoby odpowiedzialnej za wykroczenie do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

W marcu 2022 r. K-P WIOŚ wystąpił do Prezydenta Miasta Bydgoszczy o podjęcie działań wynikających z art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach, tj. nakazanie w drodze decyzji posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsca nieprzeznaczonego do ich magazynowania.

 Kontrola w 2022 r.

W dniach od 21.09.2022 r. do 21.10.2022 r. przeprowadzono ponowną kontrolę, w celu weryfikacji realizacji zarządzenia pokontrolnego. Ustalono, że Spółka nie wywiązała się z nałożonego obowiązku dotyczącego zabezpieczenia miejsca magazynowania i składowania odpadów oraz substancji chemicznych przed przedostawaniem się ścieków przemysłowych do gruntu.

Po kontroli ponownie wydano zarządzenie pokontrolne w przedmiocie zabezpieczenia miejsca magazynowania i składowania odpadów oraz substancji chemicznych przed przedostawaniem się ścieków przemysłowych do gruntu.

Ustalenia z przeprowadzonej kontroli zostały przekazane Prezydentowi Miasta Bydgoszczy. Ponadto skierowano do Prezydenta Bydgoszczy wniosek o rozważenie możliwości zobowiązania podmiotu korzystającego ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego.

Działania w roku bieżącym

W związku z informacją Redaktora Gazety Wyborczej o wykryciu na terenie pozachemowskim miejsca, w którym nagromadzone są pojemniki z substancjami chemicznym, magazynowane w sposób zagrażający ludziom i środowisku, w dniu 06.03.2023 r. przeprowadzone zostały czynności  – na podstawie art. 10b ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Przeprowadzone oględziny nie wykazały na terenie prowadzonej przez Spółkę działalności istotnych zmian – widoczne zanieczyszczenia występowały już wcześniej, co zostało udokumentowane podczas przeprowadzonych kontroli. Nie stwierdzono podstaw do podejmowania dalszych czynności, ponieważ byłyby one jedynie dublowaniem działań wcześniej zrealizowanych.

Podsumowując:

WIOŚ w Bydgoszczy podjął wszelkie możliwe działania w sprawie nieprawidłowego postępowania z odpadami i substancjami magazynowanymi na terenie Spółki, zarówno we własnym zakresie, jak i powiadamiając inne organy, celem podjęcia przez nie działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Zaznaczyć należy, że od czasu podjęcia działań przez WIOŚ w Bydgoszczy wykazywane stany magazynowe uległy zmniejszeniu, i wynosiły odpowiednio:

– 630,285 Mg na dzień 03.08.2021 r.,

– 180,918 Mg na dzień 06.03.2023 r.