W dniu 31.07.2022 r. (niedziela), w godzinach wieczornych,  dyżurny inspektor otrzymał zgłoszenie, że na jeziorze Gopło występuje ogromna plama zanieczyszczeń i wyczuwalny jest nieprzyjemny zapach.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Nadgoplańskiego WOPR:

Ok. godz. 23:000 – para dyżurnych Wydziału Inspekcji rozpoczęła działania w terenie.

Wraz z Nadgoplańskim WOPR przeprowadzono wizję połączoną z poborem prób wody do badań laboratoryjnych. Następnie wspólnie z przedstawicielami Policji sprawdzono okolice dopływu położonego najbliżej miejsca zanieczyszczenia, tj. Kanału Gocanowskiego, oraz z stawu przy Pałacu w Gocanowie. Nie stwierdzono zanieczyszczeń, śladów zrzutu ścieków ani śniętych ryb.

Działania kontynuowano – w dniach 01-02.08.2022 r.

W poniedziałek dyżurni inspektorzy Wydziału Inspekcji i Delegatury we Włocławku prowadzili, wykorzystując do tego celu również bezzałogowy statek powietrzny, poszukiwanie miejsc ew. zrzutu zanieczyszczeń – nie stwierdzono nieprawidłowości. Ustalono, że plama „zanieczyszczeń” uległa rozproszeniu.

Realizowany był objazd terenu ze szczególnym uwzględnieniem dopływów Gopła. Wykonano szczegółowe oględziny łącznie w 12 punktach, również w sąsiedztwie podmiotów wyposażonych w oczyszczalnie. Realizowano terenowe pomiary kontrolne pH, zawartości tlenu i przewodności w wodzie. Wygląd wód oraz wyniki przeprowadzonych pomiarów terenowych nie budziły zastrzeżeń. Nie stwierdzono spływu powierzchniowego zanieczyszczeń lub śladów odprowadzania nieczystości do kontrolowanych cieków. Uzyskano informację, że w dniach poprzedzających nie występowały żadne awarie kanalizacji, mogące skutkować zanieczyszczeniem wód powierzchniowych. Przedstawiciele Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Oddział w Bydgoszczy pobrali kolejną próbkę do badań. We wtorek kontynuowano oblot dronem – również nie ujawniono działąń zagrażających środowisku. W  toku wizji pobrano próbkę wody w celu wykonania oznaczenia ilości fitoplanktonu. Na każdym etapie informacje i ustalenia na bieżąco były wymieniane z Policją i NWOPR.

W dniu 16.08.2022 r. Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział w Bydgoszczy przekazało komplet wyników badań prób pobieranych w związku z interwencją.

 

WNIOSKI

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz ustaleń terenowych należy uznać, że na jeziorze Gopło wystąpił letni zakwit fitoplanktonu, w którym plankton roślinny został zdominowany przez sinice. Z wieloletnich obserwacji wynika, że zjawisko to jest charakterystyczne dla j. Gopło o tej porze roku.

Szczegółowy opis zjawisk i zmian jakości wód jeziora Gopło przedstawia opracowanie pn. „Stan jeziora Gopło” (Bydgoszcz, 2021), którego pełny tekst można znaleźć:

https://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/dane_regionalne/kujawsko-pomorskie/2020/Stan_czystosci_jeziora_Goplo.pdf

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z wynikami badań: SPRAWOZDANIA.