W nawiązaniu do materiału wyemitowanego w dniu 17.11.2020 r. w TVP Bydgoszcz Zbliżenia dot. magazynowania odpadów w m. Łowiczek, gmina Bądkowo informujemy, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku w dniu 01.07.2020 r. zakończył kontrolę spółki, która prowadzi zbieranie odpadów na tym terenie. Na podstawie kontroli stwierdzono utrudnianie organowi Inspekcji Ochrony Środowiska przeprowadzenia kontroli oraz brak zapewnienia, tut. Organowi, dostępności obrazu z wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów w czasie rzeczywistym. Za powyższe naruszenia nałożono na spółkę kary w łącznej wysokości 15 000 zł.  O wynikach kontroli poinformowano Wójta Gminy Bądkowo. Ponadto w ramach działań pokontrolnych dwukrotnie kierowano wystąpienie do Starosty Aleksandrowskiego, jako organu, który udzielił spółce zezwolenia na zbieranie odpadów, z wnioskiem o:

– nałożenie obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko w zakresie uciążliwości odorowej, w trybie art. 362 ustawy Prawo ochrony środowiska,

– wezwanie spółki do zaniechania naruszeń ustawy o odpadach w trybie art. 47 tej ustawy.