W dniu 10.05.2022 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu wraz z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzili akcję kontrolną transportów odpadów na autostradzie A1 przy MOP Nowa Wieś, gmina Lubicz Dolny. Podczas kontroli jednego z transportów stwierdzono niewłaściwą klasyfikację przewożonych odpadów. Zgodnie z dołączonymi dokumentami w postaci karty przekazania odpadów miały stanowić odpady o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. W rzeczywistości na naczepie znajdowały się niesegregowane odpady pochodzenia komunalnego. Na podstawie oceny morfologicznej odpadów dokonanej przez inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska stwierdzono, że transportowane odpady stanowią odpady o kodzie 20 03 01 tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Ponadto transport odpadów kierował się w inne miejsce niż wskazane w karcie przekazania odpadów. W związku z powyższym, zgodnie z art. 24a ust. 1 pkt. 2 ustawy o odpadach, transport odpadów został zatrzymany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu. Transport odpadów pod eskortą został skierowany na wyznaczone miejsce magazynowania odpadów zlokalizowane na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie, gmina Grudziądz.