W dniu 31.08.2022 r., inspektorzy WIOŚ Delegatura we Włocławku wraz z funkcjonariuszami KPP w Radziejowie, przeprowadzili akcję kontrolą
transportów odpadów w ramach akcji „Nielegalne Odpady”. Punkt kontrolny zlokalizowano na  DK 62 w Płowcach, powiat radziejowski. Podczas kontroli sprawdzano zgodność transportu ze szczegółowymi przepisami w zakresie transportu odpadów, w tym załączone do transportu dokumenty. W trakcie akcji skontrolowano 19 pojazdów. Wszystkie skontrolowane pojazdy przewożące odpady były prawidłowo oznakowane, a wykonujący transport posiadali wymagany wpis do BDO w tym zakresie. Ponadto do wszystkich transportów załączone były wymagane dokumenty, zawierające informacje o rodzaju transportowanych odpadów oraz o podmiocie przekazującym odpad. Nie stwierdzono również przypadków transportu odpadów do nieuprawnionego odbiorcy.