W ramach nadzoru nad usuwaniem skutków poważnej awarii, inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku, dokonali kolejnego nalotu dronem nad terenem w m. Łania, gmina Chodecz, gdzie w październiku br. doszło do rozszczelnienia ropociągu „Przyjaźń”. W ramach usuwania skutków spółka PERN odpompowała dotychczas około 1000 m3  mieszaniny ropy naftowej i wody. Ponadto usunięto około 300 Mg zanieczyszczonej biomasy roślinnej i ponad 7000 Mg zanieczyszczonej ziemi. Odpady przekazywane są firmom posiadającym wymagane zezwolenia na gospodarowanie odpadami