W godzinach wieczornych w dniu 30.01.2023 r. dyżurni WIOŚ w Bydgoszczy zostali poinformowani o nielegalnym zmagazynowaniu odpadów na terenie podmiotu prowadzącego działalność w Sępólnie Krajeńskim.

Ponieważ organy Inspekcji Ochrony Środowiska prowadzą działania ukierunkowane na zwalczanie przestępczości środowiskowej, inspektorzy natychmiast udali sią na wskazane miejsce, gdzie podjęli  działania mające na celu ustalenie skali nieprawidłowości oraz zebranie dowodów niezbędnych w dalszym postępowaniu. Działania według własnych kompetencji prowadzili również przedstawiciele Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 183 Kodeksu karnego, kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, zbiera, unieszkodliwia, transportuje odpady lub substancje, albo dokonuje odzysku odpadów lub substancji w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym, albo wbrew przepisom przywozi odpady z zagranicy lub wywozi odpady za granicę – podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Osoba, która bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia albo wbrew jego warunkom przywozi z zagranicy lub wywozi za granicę odpady niebezpieczne, lub porzuca odpady niebezpieczne w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania, naraża się na karę pozbawienia wolności w jeszcze wyższym wymiarze – nawet do lat 12.

Ponadto ww. działania zagrożone są również administracyjną karą pieniężną, której maksymalna wysokość wynosi 1 000 000 zł.