W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi nielegalnego magazynowania lub składowania odpadów uczulamy mieszkańców, szczególnie właścicieli budynków i posesji przed zagrożeniem, jakie niesie za sobą porzucenie odpadów na terenie będącym ich własnością.
W przypadku gdy sprawca porzucenia odpadów nie zostanie zidentyfikowany, zgodnie z obowiązującym prawem, koszt utylizacji tych odpadów będzie ponosił właściciel terenu.

Jeżeli zauważysz porzucone odpady lub jesteś świadkiem ich porzucenia bez zbędnej zwłoki poinformuj o tym właściwe miejscowo organy samorządowe którymi są wójt, burmistrz, prezydent miasta.