W dniu 16.10.2020 r. inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku kontynuowali czynności na terenie działki w m. Suradówek, gmina Wielgie, gdzie poprzedniego dnia doszło do zatrzymania nielegalnego transportu odpadów. W czynnościach udział brali przedstawiciele Urzędu Gminy Wielgie oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lipnie, która zorganizowała ciężki sprzęt. Dzięki pracy koparki możliwe było dokonanie odkrywek gruntu.

W trakcie czynności na terenie o powierzchni  około 0,5 ha wykonano 36 odkrywek o maksymalnej głębokości 3-4 m. Potwierdzono, iż na tym terenie zakopywane były odpady, które uwidoczniono w każdej z wykonanych odkrywek.

Wśród zakopanych odpadów stwierdzono odpady pochodzenia komunalnego z przewagą frakcji tworzyw sztucznych. Odpady były w różnym stopniu rozkładu, wydzielały intensywny odór. W kilku odkrywkach stwierdzono odpady pochodzące z demontażu pojazdów zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi. W związku z tym w kolejnych dniach planowane są dalsze czynności inspektorów Delegatury WIOŚ we Włocławku, w tym pobór prób gleby do badań laboratoryjnych.

Równolegle trwają czynności mające na celu ustalenie wszystkich sprawców nielegalnego procederu.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Lipnie, natomiast postępowanie w sprawie usunięcia przedmiotowych odpadów prowadzić będzie Urząd Gminy Wielgie zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy o odpadach.