W dniu 27.02.2023 r. inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku przeprowadzili oględziny na działce  w m. Złotopole, gm. Lipno. Stwierdzono, że na terenie działki nadal magazynowana jest bardzo duża ilość odpadów komunalnych. Przypomnijmy, że po kontroli zakończonej w grudniu 2020 r., Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nałożył na właściciela działki cztery administracyjne kary pieniężne na łączną kwotę 1 mln 55 tys zł. Skierowano również wystąpienie do Wójta Gminy Lipno, gdyż zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, w przypadku magazynowania odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, wójt wydaje z urzędu decyzję nakazującą usunięcie odpadów.

 

Ponadto w ramach działań pokontrolnych złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 183 § 1 Kodeksu karnego, polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów, w takich warunkach i w taki sposób, że spowodowało to istotne obniżenie jakości powierzchni ziemi oraz może to zagrozić życiu i zdrowiu człowieka. Postępowanie w tej sprawie toczy się obecnie przed Sądem Rejonowym w Lipnie. W związku z powyższym w oględzinach udział brał biegły sądowy oraz funkcjonariusze KPP w Lipnie.