W dniu 17.11.2022 r. do delegatury WIOŚ we Włocławku wpłynęło zgłoszenie interwencyjne, dotyczące zanieczyszczenia ściekami rowu zlokalizowanego na terenie m. Lipno, który ma ujście do rzeki Mień. Inspektorzy przeprowadzili oględziny w terenie, podczas których pracownik CLB GIOŚ pobrał próby do badań laboratoryjnych, zarówno z rowu jak i z wylotu kanalizacji deszczowej zakładu zlokalizowanego w okolicy. Po otrzymaniu wyników analiz prowadzone będą dalsze czynności w sprawie.