W dniu 30.09.2021 r. podpisano porozumienie regionalne pomiędzy KWP w Bydgoszczy i WIOŚ w Bydgoszczy.

W wydarzeniu uczestniczył Główny Inspektor Ochrony Środowiska – Michał Mistrzak.

Porozumienie podpisali Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy – nadinspektor Piotr Leciejewski i Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Zdzisław Krajewski.

Podpisanie porozumienia ma na celu zintensyfikowanie i usprawnienie dotychczasowych działań, podejmowanych na rzecz zwalczania przestępczości środowiskowej i jest rezultatem przeniesienia na szczebel regionalny porozumienia zawartego 31 sierpnia 2021r., pomiędzy Komendą Główną Policji i Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska.

Do najważniejszych obszarów w zakresie wzajemnej współpracy należą m.in. zwalczanie przestępczości środowiskowej poprzez wzajemną wymianę informacji, organizowanie szkoleń oraz wspólne działania prewencyjno – kontrolne.

W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, uczestniczyli również: kierownik Delegatury WIOŚ we Włocławku – Małgorzata Saługa oraz naczelnik Wydziału Inspekcji WIOŚ w Bydgoszczy – Małgorzata Witkowska.