W dniu 3 marca 2022 r.,  w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu zostało podpisane porozumienie o współpracy między Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska a Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Porozumienie dotyczy współpracy między WIOŚ i PSP w zakresie rozpoznawania, zapobiegania oraz przeciwdziałania powstawaniu i rozprzestrzenianiu zagrożeń poważnymi awariami, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz minimalizacji i usuwania ich skutków, a także  innych zdarzeń mogących powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska.