W ramach kontynuacji działań podjętych 13 listopada 2020 r.,

w dniu 14 listopada na miejsce zdarzenia udało się trzech inspektorów z WIOŚ Bydgoszcz Delegatury w Toruniu. Z całej hałdy odpadów wydobywał się dym i para wodna. Przy niewielkim wietrze dym wymieszany z parą wodną unosił się i przemieszczał się w kierunku północnym na tereny pól uprawnych, tereny przemysłowo-składowe, a dalej tereny zabudowy mieszkaniowej położonej około 200 m od miejsca pożaru. Część wód pogaśniczych wsiąkała w grunt, część gromadziła się w niewielkim zagłębieniu na terenie sąsiadującego zakładu. Woda z zagłębienia pompami powierzchniowymi była pobierana i ponownie używana do gaszenia pożaru. Nie stwierdzono obecności wód pogaśniczych w kanalizacji deszczowej ulicy Bydgoskiej. Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska ponownie przeprowadzało pomiary identyfikacyjne emitowanych substancji przy użyciu stacji mobilnej.
W dniu 16 listopada 2020 roku są kontynuowane dalsze oględziny, obserwacje terenu zdarzenia i terenów sąsiednich. Z uwagi na duże użycie wody do gaszenia pożaru prowadzone dalsze rozpoznanie w zakresie ewentualnego zagrożenia dla wód powierzchniowych. W razie potrzeby zostaną wykonane stosowane badania i pomiary.
Po zakończeniu akcji gaśniczej inspekcja przewiduje pobór i badania gleb oraz gruntu.

Zdjęcia z dnia 14.11.2020 r.