W dniu 06.10.2022 r. około godziny 8:00 dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego zawiadomił inspeltora WIOŚ w Bydgoszczy o wystąpieniu śniętych ryb na rzece Noteć w m. Inowrocław.

W tym samym dniu przeprowadzono oględziny miejsca wskazanego w zgłoszeniu i w toku wizji potwierdzono występowanie śniętych ryb. Na miejscu działania prowadziły również inne służby,  w kompetencji których leży prowadzenie postępowań mających na celu ustalanie przyczyn i ewentualnego sprawcy zanieczyszczenia.

Przedstawiciel CLB GIOŚ Oddział w Bydgoszczy pobrał próby wody, w celu wykonania badań laboratoryjnych. Kierunek dalszych czynności w sprawie zostanie określony po zakończeniu analiz pobranych próbek wody.