W dniu 17 listopada 2022 r. w odbyło się spotkanie w ramach projektu unijnego prowadzonego w Turcji pn.: Protection of Waters Against Agricultural Pollution Through Establishment of a Monitoring and Reporting Methodology for the Nitrate Action Plans (strona projektu: https://www.nepiz.com/en), wdrażanego przez firmę NIRAS (www.niras.com) dla tureckiego Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa.

Turcja jest obecnie w trakcie wdrażania obowiązków wynikających z Dyrektywy Azotanowej (91/676/EEC), w tym celu delegacje tureckie odwiedzają kraje UE aby zobaczyć stosowane tam rozwiązania dotyczące wdrażania postanowień tej dyrektywy, szczególnie w aspekcie praktycznym.

W spotkaniu udział wzięła delegacja turecka złożona z pracowników szczebla centralnego Ministerstwa, lokalnych oddziałów Ministerstwa z różnych prowincji tureckich oraz  ekspertów projektu – profesorów tureckich uniwersytetów.

Podczas spotkania Inspektorzy WIOŚ w Bydgoszczy przedstawili prezentację na temat „Kontrola gospodarstw rolnych wykonywana przez organy IOŚ, w zakresie stosowania Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Głównym celem spotkania było podzielenie się wiedzą praktyczną, którą inspektorzy zdobywają podczas prowadzonych w terenie kontroli gospodarstw rolnych w zakresie przestrzeganiem obowiązków wynikających z „Programu działań”  takich jak m.in. właściwe warunki przechowywania i stosowania nawozów naturalnych oraz dokumentowanie realizacji „Programu działań”.