W dniu 19.05.2023 r. Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Toruniu została poinformowana przez Straż Miejską w Toruniu o podejrzeniu wylania nieznanych substancji na terenie jednego z zakładów w Toruniu przy ul. Płaskiej. Substancje znajdowały się w zbiornikach typu mauzer i charakteryzowały się silnym zapachem.

Po otrzymaniu zgłoszenia, pracownicy WIOŚ udali się niezwłocznie we wskazane miejsce, gdzie podjęli działania mające na celu ustalenie skali nieprawidłowości, rodzaju substancji, zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz zebrania dowodów niezbędnych w dalszym postępowaniu. Ponadto zlecono Centralnemu Laboratorium Badawczemu GIOŚ Oddział w Bydgoszczy pobór prób gleby do analiz. W związku z podejrzeniem zanieczyszczenia środowiska prowadzone będą czynności kontrolne, a zebrany materiał będzie podstawą do złożenia stosownego zawiadomienia do organów ścigania.