W dniu 12.12.2022 r.  do Delegatury WIOŚ we Włocławku wpłynęło zgłoszenie dotyczące podejrzenia nielegalnego postępowania z odpadami  na prywatnej działce  w powiecie lipnowskim. Na miejsce wskazane w zgłoszeniu niezwłocznie udali się inspektorzy WIOŚ oraz zostali wezwani  funkcjonariusze KPP w Lipnie. Na miejscu ujawniono zakopywanie odpadów.

W trakcie czynności inspektorzy WIOŚ przeprowadzili oględziny oraz odwierty wiertnicą spalinową. Stwierdzono odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych zdeponowane w wyrobisku oraz zakopane pod powierzchnią gruntu. Na działce znajdował się ciężki sprzęt, za pomocą którego zakopywano odpady. Trwają dalsze czynności w sprawie, w tym zmierzające do ustalenia posiadacza odpadów.

Zbieranie i przetwarzanie odpadów bez zezwolenia zagrożone jest karą pieniężną w wysokości od 1 tys. do 1 mln. zł.

Ponadto zgodnie z art. 183 § 1 kk, kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, zbiera, unieszkodliwia, transportuje odpady lub substancje albo dokonuje odzysku odpadów lub substancji w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.