W dniu 19 maja 2023 r. inspektorzy WIOŚ Bydgoszcz Delegatura w Toruniu przeprowadzili czynności służbowe, związane z obserwacją wytypowanych miejsc, podejrzanych o nielegalne zakopywanie odpadów. W m. Skrzypkowo w gminie Obrowo inspektorzy ujawnili magazynowanie oraz zakopanie odpadów takich jak: gruz, azbest i odpady zielone. Część odpadów została zdeponowana  w hałdach, a część rozplantowana bezpośrednio na gruncie. Dalsze czynności wyjaśniające będą prowadzone przez WIOŚ we współpracy z Policją.