W dniu 01 sierpnia 2022 r. pracownik Centrum Zarządzania Kryzysowego w Toruniu poinformował WIOŚ w Bydgoszczy Delegaturę w Toruniu o zanieczyszczeniu rowu zlokalizowanego przy ul. Szkolnej w miejscowości Brzozówka, odprowadzającego wody z pól do rzeki Drwęcy. Inspektorzy niezwłocznie udali się na miejsce zdarzenia i przy współudziale PSP w Toruniu i OSP Szembekowo dokonali wizji lokalnej. Na długości rowu (około 3 m.), widoczny był tzw. film, charakterystyczny dla substancji ropopochodnych. Zanieczyszczenie wody zostało usunięte przez funkcjonariuszy PSP. Pozostałą cześć zanieczyszczenia zneutralizowano środkiem sintan, natomiast w odległości ok. 20 m od miejsca zanieczyszczenia ułożono baloty słomy w celu zabezpieczenia przed przedostaniem się dalej ewentualnego zanieczyszczenia.