W dniu 22.10.2020 r. funkcjonariusze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu, na drodze powiatowej nr 2605C w m. Ośno, powiat aleksandrowski, zatrzymali transport odpadów. Transport składał się z dwóch ładunków: odpadów przewożonych w kontenerze na samochodzie ciężarowym marki DAF oraz odpadów transportowanych na przyczepie typu łódka. Zgodnie z dołączoną do transportu kartą przekazania wygenerowaną z systemu BDO, przedmiotem transportu miały być odpady o kodzie 19 12 04 (tworzywa sztuczne i guma).

Z uwagi na podejrzenie niezgodności rodzaju odpadów, widniejącym na dołączonej do transportu karcie przekazania, z rzeczywistym rodzajem transportowanych odpadów na miejsce udali się inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku. Po dokonaniu oceny morfologicznej potwierdzono, iż że w kontenerze na samochodzie ciężarowym marki DAF znajdują się odpady o kodzie 19 12 12 – zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów, a na przyczepie faktycznie transportowane są odpady o kodzie 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma. Podmiot transportujący odpady nie był uprawiony do transportu odpadów o kodzie 19 12 12, w związku  z czym na podstawie kontroli stwierdzono naruszenie szczegółowych przepisów w zakresie transportu odpadów. Transport odpadów o kodzie 19 12 04 został zawrócony do nadawcy, natomiast odpady o kodzie 19 12 12 zostały odebrane przez uprawnionego odbiorcę i przetransportowane do podmiotu posiadającego zezwolenie na gospodarowanie tymi odpadami.

Postępowanie w  sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej w ramach swoich kompetencji prowadzić będzie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku oraz Kujawsko-Pomorski Urzędu Celno-Skarbowy w Toruniu.