W środę, 1 maja 2024 r. będziemy obchodzić 20. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Wszystko zaczęło się w 1951 r. kiedy sześć państw (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy) utworzyło Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Od 1958 r. znana ona była pod nazwą Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), a w 1993 r. jej nazwa została zmieniona na Unię Europejską.

Polska stała się pełnoprawnym członkiem UE 1 maja 2004 r. na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach, który stanowił prawną podstawę naszej akcesji. Tego dnia unijne członkostwo uzyskały także: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry. Było to największe w historii rozszerzenie UE. Tego dnia w Dublinie (Irlandia pełniła wówczas półroczne przewodnictwo w Radzie UE) przy dźwiękach „Ody do radości” na maszty wciągnięto 25 flag państw unijnych.

Obecnie UE liczy 27 państw członkowskich, w których mówi się 24 językami urzędowymi.

Propagowanie pokoju i bezpieczeństwa oraz poszanowanie podstawowych praw i wolności to tylko niektóre spośród celów i wartości Unii Europejskiej. Podstawą działań Unii Europejskiej są traktaty, przyjmowane dobrowolnie i demokratycznie przez wszystkie państwa członkowskie. W oparciu o traktaty instytucje UE mogą przyjmować przepisy, które są następnie wdrażane przez państwa członkowskie. Ważnym elementem prac legislacyjnych w naszym kraju są ustawy wykonujące prawo unijne. To one kształtują przepisy w naszym kraju, w tym także te dotyczące ochrony środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska w swojej działalności kontrolnej sprawdza przestrzeganie wielu przepisów transponowanych z dyrektyw unijnych, a także przepisów rozporządzeń unijnych obowiązujących w Polsce.