W dniu 22.09.2022 r., inspektorzy WIOŚ w Bydgoszczy wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej, przeprowadzili akcję kontrolną transportów odpadów w ramach wspólnych działań „Nielegalne odpady”.  W trakcie akcji skontrolowano 8 pojazdów przewożących odpady.

W czasie kontroli  sprawdzano zgodność transportu ze szczegółowymi przepisami w zakresie transportu odpadów, w tym załączone do transportu dokumenty. Wszystkie skontrolowane pojazdy przewożące odpady były prawidłowo oznakowane, a wykonujący transport posiadali wymagany wpis do BDO. Ponadto do wszystkich transportów załączone były wymagane dokumenty, zawierające informacje o rodzaju transportowanych odpadów oraz o podmiocie przekazującym odpad. Nie stwierdzono przypadków transportu odpadów do nieuprawnionego odbiorcy.