W odpowiedzi na zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w przyjmowaniu i zagospodarowywaniu odpadów do rekultywacji na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bławaty, gm. Strzelno, Inspektorzy WIOŚ w Bydgoszczy prowadzą kontrolę.

W ramach kontroli przeprowadzone zostały oględziny, w trakcie których wykorzystana została wiertnia. Dalsze czynności są w toku.