Warstwa ozonowa tworzy w atmosferze powłokę chroniącą ludzi i inne organizmy przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym. Substancje zubożające warstwę ozonową wykorzystywane w latach 70-tych XX wieku m. in. w chłodziarkach, klimatyzatorach
i gaśnicach, doprowadziły do utworzenia tzw. dziury ozonowej. Szczególnie widoczne zubożenie warstwy ozonowej obserwuje się na zdjęciach satelitarnych bieguna południowego. Wprowadzenie w życie protokołu montrealskiego z 1987 roku, w którym uzgodniono obniżenie produkcji i zużycie substancji zubażających warstwę ozonową, zaczyna przynosić pozytywne efekty. Regeneracja warstwy ozonowej jest procesem długotrwałym. Szacuje się, że w połowie XXI wieku warstwa ozonowa zregeneruje się do poziomu sprzed 1980 roku.

Istnieje kilka sposobów zapobiegania powstawania dziury ozonowej:

– przekazanie sprzętu zawierającego szkodliwe dla warstwy ozonowej freony do specjalnych punktów (zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), w których zostaną w sposób bezpieczny pozbawione szkodliwych substancji,

– unikanie nadmiernego korzystania z klimatyzatorów,

– kupowanie dezodorantów i kosmetyków niezawierających freonów,

– wyposażenie samochodów w sprawne katalizatory ograniczające emisję spalin,

– wykorzystywanie naturalnych nawozów w rolnictwie.