W dniu 08.05.2023 r. zostało przekazane przez Redaktora Gazety Wyborczej zawiadomienie o magazynowaniu, na terenie pozachemowskim, substancji niebezpiecznych w budynku, który nie został zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

Inspektorzy dyżurni WIOŚ w Bydgoszczy niezwłocznie udali się na wskazane miejsce.  gdzie potwierdzili, że w jednym z budynków znajduje się duża ilość różnej wielkości pojemników.  Umieszczone na nich etykiety wskazywały, że pojemniki mogą zawierać niebezpieczne substancje chemiczne. Przed obiektem znajdowały się porozrzucane plastikowe i metalowe pojemniki oraz beczki. Inspektorzy znaleźli również rozcięte kłódki, co pozwalało przypuszczać, że na terenie tym doszło do naruszenia prawa.

Z uwagi na charakter znaleziska powyższe informacje WIOŚ przekazał do Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Funkcjonariusze Policji niezwłocznie podjęli działania, w ramach swoich kompetencji.

Na miejsce przybyli również przedstawiciele Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

W trakcie czynności obecni byli również zawiadomieni przez tut. Inspektorat przedstawiciele podmiotu władającego terenem i budynkami, którzy po przeprowadzeniu wszystkich czynności i ustaleń przez przybyłe na miejsce organy, zamknęli pomieszczenia, w których zgormadzone zostały chemikalia. Przedstawiciel firmy zapewnił, że wcześniej budynek był zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

W dniu 10.05.2023 r., w godzinach popołudniowych, inspektorzy WIOŚ w Bydgoszczy ponownie przeprowadzili oględziny na przedmiotowym terenie. Potwierdzono, że pomieszczenia w budynku, w których znajdowały się substancje chemiczne pozostają niedostępne dla osób postronnych. Ponadto na kłódki założone były policyjne plomby, a cały teren otoczony był taśmą ostrzegawczą.

Celowo nie podajemy lokalizacji terenu, ponieważ taka informacja mogłaby skutkować nadmiernym zainteresowaniem i penetrowaniem tego terenu, a w skrajnym przypadku ponownym zerwaniem zabezpieczeń i nielegalnym pozyskaniem ww. substancji. Niestety istnienie duże prawdopodobieństwo, że mogłyby one stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Substancje te muszą zostać usunięte i zutylizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Obowiązek ten ciąży na właścicielu terenu, a szczegółowy nadzór nad sposobem jego wykonania, na mocy ustawy o odpadach, sprawuje jako organ ochrony środowiska Prezydent Miasta Bydgoszczy.