Od 12 stycznia 2024 r. Systemem Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT) zostanie objętych 11 nowych rodzajów odpadów niebezpiecznych pochodzenia chemicznego:

 • 08 01 11* – odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 13* – szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 15* – szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 17* – odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 19* – zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 21* – zmywacz farb lub lakierów,
 • 08 03 12* – odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
 • 08 03 14* – szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
 • 08 04 09* – odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 04 13* – uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 04 15* – odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

Przywóz do Polski oraz przewóz przez jej terytorium wybranych rodzajów odpadów podlega rejestracji w systemie SENT od roku 2022.

Podmiot odbierający oraz przewoźnik w momencie rozpoczęcia przewozu mają obowiązek  dokonania zgłoszenia przewozu, jego uzupełnienia i aktualizacji, przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia przekazywania danych geolokalizacyjnych, a kierujący – do posiadania numeru referencyjnego oraz uruchomienia lokalizatora.

Wprowadzenie nadzoru nad transportem odpadów niebezpiecznych na terenie kraju miało na celu ograniczenie możliwości prowadzenia gospodarki odpadami w szarej strefie, a obecna zmiana pozwoli na szersze monitorowanie ich przewozów.

Zmiana została wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 października 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2185)