Od 1 marca dozwolone jest stosowanie na gruntach rolnych nawozów naturalnych płynnych, naturalnych stałych i nawozów mineralnych. Terminy stosowania nawozów reguluje „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, który wszedł w życie w dniu 27 lipca 2018 r.

Na terenie województwa kujawsko – pomorskiego nawozy azotowe mineralne lub nawozy naturalne płynne można stosować na gruntach ornych w okresie od 1 marca do 25 października. Terminy stosowania nawozów naturalnych stałych zależą od rodzaju gruntu:

– grunty orne – od 1 marca do 31 października,

– uprawy trwałe, wieloletnie i trwałe użytki zielone – od 1 marca do 30 listopada.

 

W 2023 r. zmieniono ww. Program azotanowy i wprowadzono elastyczny termin stosowania nawozów azotowych. Zgodnie z wprowadzoną zmianą możliwe jest również stosowanie nawozów od 1 lutego do ostatniego dnia lutego, jeżeli:

– przez 5 następujących po sobie dni średnia dobowa temperatura powietrza przekroczy 3°C, dotyczy nawożenia roślin zasianych jesienią, upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych,

– przez 5 następujących po sobie dni średnia dobowa temperatura powietrza przekroczy 5°C, dotyczy nawożenia pozostałych upraw.

Datę przejścia średniej dobowej temperatury powietrza przez próg 3°C i 5°C określa i publikuje codziennie w okresie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego dla poszczególnych powiatów Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy pod adresem: agrometeo.imgw.pl/kryterium_wczesniejszego_terminu_nawozenia.