OGŁOSZENIE
o ograniczeniu w sposobie  wykonywania zadań
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
w okresie stanu epidemii

 

Na podstawie § 13 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566), w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli

 

zawiadamiamy, że

w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w  Bydgoszczy w okresie stanu epidemii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491),

poniżej wymienione sprawy zostają  wyłączone z bezpośredniej obsługi interesantów:

  1. zgłaszanie interwencji i skarg,
  2. składanie  wniosków o udzielenie informacji o środowisku,
  3. składanie wniosków o udzielenie informacji publicznej,
  4. składanie wniosków o przedłużenie kontroli, prolongaty zarządzeń,
  5. składanie wniosków o wydanie zaświadczenia,
  6. składanie wniosków o rozłożenie kar na raty, zaliczenie kar w poczet inwestycji oraz
    o zawieszenie kar,
  7. przesyłanie sprawozdań,
  8. wniesienie odwołania od decyzji oraz skargi na zarządzenia.

 

Zgłoszenia wymienione w pkt 1 można składać drogą telefoniczną, elektroniczną
i pocztową na adresy umieszczone na stronie podmiotowej WIOŚ lub w BIP. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom, o ile są one ustalone w przepisach szczególnych.

Wnioski i pisma wymienione w pkt 2-8  można składać drogą elektroniczną i pocztową.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
tel. : 52 582 64 70 lub 52 582 64 71
fax: 52 376 17 34
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl

 

Delegatura WIOŚ w Toruniu
tel. : 56 611 52 29
fax: 56 611 52 40
e-mail: torun@wios.bydgoszcz.pl

 

Delegatura WIOŚ we Włocławku
tel. : 54 231 21 03, 54 412 73 23
fax: 54 412 73 60
e-mail: wloclawek@wios.bydgoszcz.pl

 

Istnieje również  możliwość korzystania z portalu  https://epuap.gov.pl

Aby potwierdzić profil zaufany nie trzeba udawać się do Urzędu, wystarczy zrobić to za pośrednictwem bankowości elektronicznej – na stronie https://pz.gov.pl