W dniu 19 lipca 2023 r. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zawarł porozumienie z Dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku.

Współpraca opierać się będzie na udzielaniu sobie wzajemnego wsparcia przy wykonywaniu działań kontrolnych i innych działań będących w kompetencji obu Organów. Przedmiotowe wsparcie polegać będzie m.in. na wymianie informacji, spotkaniach i ustalaniu wspólnych priorytetów.

Obecnie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego obserwuje się przypadki niewłaściwej gospodarki odpadami na terenie wyrobisk. Korzystanie z wiedzy eksperckiej i zasobów, którymi dysponuje OUG pozwoli na efektywniejsze prowadzenie działań przez WIOŚ w ww. zakresie.