W związku z otrzymanym zgłoszeniem interwencyjnym dotyczącym nielegalnego pozbywania się odpadów inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku w dniu 23.02.2023 r. udali się na miejsce zdarzenia. Na terenie działki stwierdzono porzucone odpady budowlane. Z uwagi na fakt, iż odpady zostały zdeponowane w pobliżu cieku wodnego, w trakcie oględzin dokonano kontrolnych pomiarów terenowych jakości wody. Pomiary przeprowadzono powyżej i poniżej miejsca porzucenia odpadów w zakresie takich parametrów jak pH, przewodność elektryczna i zawartość tlenu. Otrzymane wartości parametrów nie wskazują na zanieczyszczenie wody. Czynności w zakresie gospodarki odpadami zmierzające do ustalenia osoby odpowiedzialnej za porzucenie odpadów będą kontynuowane.