W dniu 19.12.2020 r., Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, przekazało do WIOŚ w Bydgoszczy informację o porzuconych w miejscowości Strzelewo (gm. Sicienko) odpadach – w postaci pojemników z barwnikami do lakierów.

Przybyli na miejsce inspektorzy WIOŚ w Bydgoszczy przeprowadzili oględziny, podczas których ustalono, że na terenie sąsiadującym z rowem melioracyjnym porzucone zostały 44 beczki z odpadami barwników: żółcień cytrynowa, czerwień malinowa, brunat czekoladowa itp.. Część odpadów była rozsypana bezpośrednio na gruncie. Ustalono, że terenem włada Gmina Sicienko, która w związku z powyższym – zgodnie z przepisami ustawy o odpadach – zobowiązana jest do usunięcia odpadów. Zgodne z prawem wykonanie tego obowiązku podlegać będzie weryfikacji WIOŚ w Bydgoszczy.

Ponieważ zachowane na pojemnikach etykiety pozwoliły na ustalenie pierwotnego pochodzenia substancji oraz ich prawdopodobnego odbiorcy, skierowane zostaną wnioski o podjęcie działań kontrolnych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, właściwe dla miejsca prowadzenia działalności zidentyfikowanych podmiotów. Ma to na celu ustalenie drogi odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem zidentyfikowania osób odpowiedzialnych za ich transport.

Swoje czynności na miejscu zdarzenia prowadziła również Policja i Staż Pożarna oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Sicienko.