W ramach kontynuacji działań podjętych 13 listopada 2020 r., w dniach ubiegłego jak i bieżącego tygodnia prowadzono, oględziny, obserwacje terenu zdarzenia i terenów sąsiednich celem oceny skutków pożaru i akcji  gaśniczej na środowisko. W dniu 17 listopada br. pobrano próby wód opadowych i pogaśniczych spływających z terenu pogorzeliska w kierunku pradoliny Wisły. Aktualnie oczekujemy na wyniki badań fizykochemicznych pobranych prób, prowadzonych przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział w Bydgoszczy. Z uwagi na użycie w akcji ratowniczej dużych ilości wody i środków gaśniczych cześć z nich wsiąkała w grunt.  Z danych hydrogeologicznych wynika, że teren objęty pożarem oraz jego otoczenie jest pokryty nieprzepuszczalną warstwą gliny zwałowej. Użytkowy poziom wodonośny znajduje się na głębokości 90 m. Ze względu na budowę geologiczną nie występuje zagrożenie przedostania się zanieczyszczeń do warstwy wodonośnej. Ok. 250 m na południowy zachód od miejsca zdarzenia znajdują się 2 studnie. W dniu 19 listopada 2020 r. przeprowadzono wizję lokalną w celu sprawdzenia ryzyka zanieczyszczeń tych studni. Stwierdzono, że znajdują się one na wyniesieniu i nie ma możliwości zanieczyszczenia ich wodami gaśniczymi.

Planujemy i projektujemy przeprowadzenie badań gruntu. Nachylenie terenu w sąsiedztwie działek objętych pożarem, tj. dz. ew. nr 1165/1 oraz 1165/2, następuje w kierunku zachodnim. Działki sąsiadujące od tej strony to tereny przemysłowe, wyposażone w kanalizację deszczową. Od strony południowej grunty sąsiadują z terenem byłej gorzelni (teren przemysłowy). Z względu na ukształtowanie terenu (wzrost wysokości n.p.m.) oraz charakter terenu nie jest prawdopodobne jego skażenie. Od strony północnej i wschodniej terenu pożaru znajdują się pola uprawne i w tych kierunkach ten teren się podnosi. W związku z tym nie przewiduje się skażenia gleb poza terenem pożaru i lokalnie miejscami rozjeżdżania gleby sąsiadujących działek rolnych (865/11 i 865/12) przez wozy strażackie i użyty w akcji ciężki sprzęt.