W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi podejrzenia zanieczyszczenia wód rzeki Zgłowiączki z uwagi na jej rdzawe zabarwienie, w dniu 04.11.2022 r. inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku przeprowadzili oględziny w terenie. W punktach poddanych oględzinom barwa wód rzeki Zgłowiączki nie budziła zastrzeżeń. Podczas wykonywanych czynności  stwierdzono natomiast rdzawe zabarwienie wód rzeki Rakutówki, na wysokości m. Warząchewka. Wody rzeki Rakutówki docelowo zasilają rzekę Zgłowiączkę. Oględziny przeprowadzone przez inspektorów nie wykazały punktowych zrzutów zanieczyszczeń.

Rdzawe zabarwienie wód ww. rzek było już przedmiotem wcześniejszych kontroli prowadzonych przez WIOŚ w Bydgoszczy. Ustalono, iż przyczyną zmiany barwy cieków było wysokie stężenie żelaza, które wynikało z zasilania rzek wodami podziemnymi bogatymi w związki żelaza. W trakcie oględzin pracownik CLB GIOŚ pobrał próby wody celem określenia stężenia żelaza.