W związku z licznymi pytaniami o śnięcie ryb, które wystąpiło w rzece Noteć, WIOŚ w Bydgoszczy informuje, że w dniu 27.07.2021 r. przekazano do tut. Inspektoratu informacje:

  • o występowaniu dużych ilości śniętych ryb w ww. rzece, na odcinku poniżej Inowrocławia, oraz
  • o awarii, która wystąpiła w nocy 26/27.02.2021 r. na terenie zakładu przemysłowego zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki, skutkującej odprowadzeniem do Noteci ścieków.

Ustalono, że wypływ ścieków do odbiornika został już wcześniej powstrzymany.

Ze strony WIOŚ w Bydgoszczy została podjęta decyzja o wszczęciu w ww. zakładzie kontroli interwencyjnej, której głównym celem będzie ustalenie przyczyn zaistniałej awarii oraz sprawdzenie jakie działania naprawcze zostały podjęte i czy są one wystarczające. Kontrola została rozpoczęta w dniu 29.07.2021 r.

Na chwilę obecną brak jest informacji o innych zdarzeniach, które mogły przyczynić się do śnięcia, jednakże należy zauważyć, że panujące warunki atmosferyczne nie sprzyjają bytowaniu ryb w ciekach prowadzących wody gorszej jakości – odbiorników ścieków i wód opadowych (m. in. z uwagi na możliwość wymywania zanieczyszczeń z terenów zurbanizowanych oraz  rolniczych i ich spływ do wód powierzchniowych), z dużą ilością osadów dennych itp. Spływ dodatkowego ładunku zanieczyszczeń może spowodować zmniejszenie zawartości tlenu w wodzie i skutkować śnięciem ryb.